Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring


Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Verzending van uw gegevens gebeurt veilig

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.


Gegevensverwerking
Ondergetekende, en bij kinderen jonger dan 18 jaar getekend door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op een wijze zoals noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging, publiciteit over de prestaties van leden van de vereniging op de website en via andere media, ter ondersteuning van de leden van de vereniging in het bereiken van hun leszwemdoelen, sportieve doelen en/of om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen in overeenstemming met de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van de vereniging DSZ (www.dsz-zwemmen.nl).
Als lid heb je recht op inzage in de vastgelegde gegevens, correctie van onjuiste vastleggingen, van overdracht en vergetelheid. Correspondentie hierover vindt plaats door tussenkomst van de secretaris van de vereniging (secretaris@dsz-zwemmen.nl).


Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens van de medewerkers na 6 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan zwemscore@dsz-zwemmen.nl . Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar zwemscore@dsz-zwemmen.nl